• polski
  • angielski

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI STACJI BADAWCZEJ w MIKOŁAJKACH

Korzystanie z pracowni wymaga wcześniejszego zgłoszenia (nie później niż do 30 kwietnia danego roku) zapotrzebowania do Kierownika Stacji
i uzyskania zgody dyrekcji Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN na wykorzystanie pomieszczeń.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwę projektu,
– nazwiska i afiliacje osób biorących udział w planowanych badaniach,
– ogólny opis badań,
– terminy ich wykonania,
– zestawienie potrzebnego sprzętu/aparatury.

Kierownik Stacji w ciągu 7 dni ustosunkowuje się do zgłoszenia potwierdzając przyjęcie i wpisuje je do harmonogramu wykorzystania pracowni w roku. W przypadku braku miejsca/terminu zgłaszający jest informowany niezwłocznie. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zostaje podpisana Umowa na korzystanie z pracowni, pomiędzy jednostką wykorzystującą a Instytutem Nenckiego PAN, przy czym zgłoszenie z wymaganymi opisami staje się załącznikiem do Umowy. O ile Strony nie ustalą inaczej, Strona korzystająca z pracowni ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem badań, co zostaje wpisane do Umowy.

Zasady współpracy naukowej pomiędzy Stacją Badawczą Instytutu Nenckiego w Mikołajkach z użytkownikami zewnętrznymi reguluje Umowa.