• polski
  • angielski

 

30. września 2023 roku DOBIEGŁ KOŃCA nasz projekt edukacyjny pt: “Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej” współfinansowany przez NFOŚiGW (umowa nr 591/2019/Wn50/EE-ee/D, z dnia 28.10.2019 r.). Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas w tym czasie, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, wysłuchali prelekcji, obejrzeli wystawę zdjęć, przeszli się ścieżką edukacyjną, wzięli udział w konkursach z nagrodami. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć Wam piękno i bioróżnorodność krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej. Dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym w prace przy projekcie: prelegentom, prowadzącym warsztaty, osobom, które opracowały tablice edukacyjne oraz tym, którzy zajmowali się sprawami logistycznymi, zamówieniami, rozpowszechnianiem informacji oraz finansami projektu. DZIĘKUJEMY!


INTERAKTYWNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Mikołajkach (w skrócie ICEE)

Z początkiem 2020 roku na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach rozpoczęto realizację projektu poświęconego popularyzacji nauki, pod nazwą “Interaktywne Centrum  Edukacji Ekologicznej w Mikołajkach”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z umową nr 591/2019/Ww50/EE-ee/D).

Celem projektu jest prowadzenie działań popularyzatorskich, dotyczących bioróżnorodności oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa (w szczególności młodego pokolenia). Działania te mają na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywna ochronę środowiska naturalnego oraz w perspektywie efektywne wykorzystanie jego zasobów na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, szczególnie na obszarach sieci Natura 2000.

W ramach tego projektu, na urozmaiconym przyrodniczo terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach powstała dwuśrodowiskowa (łącząca środowisko leśne z pobrzeżem jeziora Mikołajskiego) ścieżka edukacyjna pt.”Różnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”, która pozwala na zapoznanie się z bioróżnorodnością przyrody mazurskiej na przykładzie ekosystemem typowego lasu mazurskiego stanowiącego część ogromnej Puszczy Piskiej oraz przyległym do niego ekosystem jeziornym. Na ścieżce umieszczone są tablice informacyjne, opisujące ciekawe obiekty i procesy przyrodnicze zarówno leśne jak i jeziorne. Ścieżka jest specjalnie dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących. Znajdują się na niej tablice tyflograficzne (dające możliwość “obejrzenia” dotykiem), opisy w alfabecie Braille’a. Dostępna jest również aplikacja na smartfony, w której po zeskanowaniu kodu umieszczonego na każdej tablicy lektor odczytuje jej treść.

Drugą częścią projektu jest cykl wykładów, warsztatów i interaktywnych pokazów, dotyczących bioróżnorodności biologicznej Puszczy Piskiej i Jezior Mazurskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego regionu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Tytuł projektu: Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej w Mikołajkach
Beneficjent: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Umowa: No. 591/2019/Ww50/EE-EE/D
Miejsce realizacji projektu: Stacja Badawcza Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach, ul. leśna 13, 11-730 Mikołajki
Koszt całkowity realizacji projektu: 380 100,00 PLN
Kwota dotacji ze środków NFOŚiGW: 339 100,00 PLN
Czas trwania projektu: od stycznia 2020 r. do 30 września 2023 r.
Kierownik projektu: dr Tomasz Janecki (Stacja Badawcza Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach)

 

COVID-19

W związku z pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy zmienić harmonogram naszego projektu, szczególnie w części dotyczącej warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Cykl zajęć edukacyjnych rozpoczniemy jak tylko pozwoli na to sytuacja pandemiczna.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pt. “Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach z dopuszczeniem ofert częściowych”.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający w wyniku w/w postępowania dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu ścieżki edukacyjnej pt. “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”, złożonej przez firmę:

w zakresie części nr 1): PULS-ART Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój.

 oraz w zakresie części nr 2): ALTIX, ul. Modlińska 246C, 03–152 Warszawa

PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTU, ZAKUPY

W ramach projektu zakupiono już SPRZĘT OPTYCZNO-ELEKTRONICZNY (mikroskopy z kamerami oraz monitorami, czujniki jakości powietrza, projektor multimedialny z laptopem) oraz stoły laboratoryjne z taboretami. Mamy już także różne zestawy edukacyjne (do nauki rozpoznawania drzew, grzybów, motyli, tropów zwierząt, do podstawowych analiz wody metodami kolorymetrycznymi, do filtrowania wody itp.), które będą wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych. Zakupiono także książki (przewodniki terenowe po świecie drzew, owadów i ptaków), które będą nagrodami dla najuważniejszych uczestników zajęć warsztatowych. Każde warsztaty będą kończyły się krótkim konkursem wiedzy zdobytej w czasie zajęć.


Jednym z punktów projektu jest urządzenie małego, POKAZOWEGO ZBIORNIKA WODNEGO jako modelowego jeziora naszej strefy klimatycznej, z typowym ukształtowaniem misy jeziornej oraz charakterystycznymi roślinami wodnymi oraz wodno-lądowymi. W związku z tym oczyszczono dno istniejącego już zbiornika wodnego i wzbogacono występującą w nim oraz na jego pobrzeżu roślinność (dosadzono kilkanaście nowych gatunków polskich roślin wodnych).


W ramach projektu zaplanowano założenie POLSKIEJ ŁĄKI KWIETNEJ, która będzie spełniała dwie ważne funkcje: przyrodniczą – zwiększając bioróżnorodność oraz zachowując typowe (niejednokrotnie zapomniane już) polskie rośliny łąkowe a także stanowiąc “zaplecze pokarmowe” dla owadów zapylających. Drugą funkcją będzie funkcja edukacyjna – części terenowe niektórych zajęć (np. dotyczących roślin oraz owadów) będą odbywały się właśnie na tej łące. W lipcu 2020 r. na odpowiednio przygotowanej powierzchni prawie 1 ha wysiano dwie specjalne mieszanki: “polska łąka kwietna” oraz “murawa kwietna” zawierające nasiona 44 gatunków roślin łąkowych takich jak np.: złocień pospolity, jaskier ostry, świerzbnica polna czy firletka poszarpana. Na efekt trzeba będzie jednak trochę poczekać.


W założeniach projektu część praktyczna zajęć dla dzieci i młodzieży (w okresie od kwietnia do października) będzie odbywała się na otwartym powietrzu. W zawiązku z tym zaprojektowano i wykonano na specjalne zamówienie NAMIOT EKSPOZYCYJNY, w którym będzie można chroniąc się od wiatru i słońca rozstawić mikroskopy i binokulary do oglądania zebranych okazów i próbek. Namiot będzie również formą graficznej promocji projektu oraz instytucji które go współfinansują (NFOŚiGW oraz Instytut Nenckiego PAN) w czasie innych, cyklicznych imprez edukacyjnych, w których uczestniczy Stacja Badawcze Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach takich jak: Piknik Naukowy PAN w Olsztynie, Dzień Bociana Białego w Mazurskim Parku Krajobrazowym, Piknik Ekologia Wiosny czy Festiwal Nauki w Mikołajkach.


Na Stację Badawczą w Mikołajkach dotarły już (drugie wydanie, dodruk 3000 egz.) KSIĄŻECZKI EDUKACYJNE pt. “Podwodni Mieszkańcy Mazurskich Jezior” opracowane wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. Książeczka ta będzie rozdawana bezpłatnie wszystkim uczestnikom zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu.


W grudniu 2020 r. zakończono kolejny punkt projektu: druk ULOTEK INFORMACYJNYCH o projekcie i o Ścieżce Edukacyjnej (4000 egz.). Ulotki te będą rozdawane wszystkim uczestnikom warsztatów edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu oraz każdemu odwiedzającemu Ścieżkę Edukacyjną “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”


Po długiej przewie związanej z rozwojem pandemii koronawirusa powoli ruszają prace związane z kontynuacją naszego Projektu. We wrześniu 2021 roku zakupiono SADZONKI DRZEW,  KRZEWÓW i roślin zielnych, które jeszcze tej jesieni wzbogacą teren wzdłuż ścieżki edukacyjnej ICEE.


Na wniosek wykonawcy Projektu NFOŚiGW zgodził się na przeznaczenie zaoszczędzonych w innych zadaniach pieniędzy na nowe zadanie pt.: “Dostosowanie struktury teleinformatycznej Stacji Badawczej w Mikołajkach do prowadzenia zajęć edukacyjnych on-line”. Ponieważ w warunkach pandemii nie możemy prowadzić normalnych zajęć edukacyjnych postanowiliśmy przenieść je do przestrzeni wirtualnej. W związku z tym zakupiono odpowiedni sprzęt teleinformatyczny, za pomocą którego zajęcia zaplanowane w Projekcie będą prowadzone w formie on-line. Rozpoczęcie zajęć planujemy na II kwartał 2022 roku.


Wiosną 2022 roku wysiano drugą porcję nasion POLSKIEJ ŁĄKI KWIETNEJ powiększając powierzchnię dotychczas istniejącej o około 300m kw. Efekty botaniczne przedstawimy w połowie lata.


Pod koniec maja 2022 r. zakupiono w ramach Projektu kolejne SADZONKI ROŚLIN zielnych, krzewów i drzewek, które zostaną posadzone przy ścieżce edukacyjnej oraz przy łące kwietnej.


Lipiec 2022:

Tak prezentuje się nasza edukacyjna ŁĄKA KWIETNA w środku lata. Kwiaty i zioła przyciągają wiele gatunków owadów min. niezwykle rzadkiego motyla PAZIA KRÓLOWEJ.


Sierpień 2022:
Po sezonie letnim poddano renowacji (czyszczenie i malowanie drewnochronem) wszystkie drewniane elementy ścieżki edukacyjnej stworzonej w ramach projektu ICEE – Mikołajki (ławki na polanie edukacyjnej, drogowskazy, kosze na śmieci, ścieżkę zmysłów i dendrofon).


Lipiec – sierpień 2023:
W wakacje zapraszamy na wystawę fotograficzną “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”, którą zorganizowaliśmy dzięki współpracy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Stacji Badawczej tegoż Instytutu w Mikołajkach z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. Zdjęcia autorstwa Beaty Zaborowskiej, Grzegorza Zawrotnego i Tomasza Janeckiego można oglądać w dniach 17 lipca – 21 sierpnia 2023 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni (wstęp wolny). Wystawę zorganizowano w ramach projektu “ICEE – Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej w Mikołajkach” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.