• polski
  • angielski

Wiadomości ogólne

STACJA BADAWCZA w MIKOŁAJKACH, należąca do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, od ponad 60 lat, umożliwia prowadzenie badań naukowcom różnych specjalności (zarówno środowiskowych jak i laboratoryjnych), z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oferując dostęp do laboratoriów oraz ich wyposażenia a także zapewniając akomodację w całorocznych pokojach gościnnych.

Na Stacji organizowane są także zajęcia EDUKACYJNE: warsztaty, szkolenia, lekcje, pokazy, festiwale, dni tematyczne itp. popularyzujące bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej a także szeroko pojętą współczesną biologię adresowane do społeczności lokalnej, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Stacja zlokalizowana jest w centrum systemu Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokim, zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego, z rozległym dostępem do jeziora oraz własną przystanią, pomostami oraz sprzętem pływającym. Teren Stacji obejmuje powierzchnię 16,09 ha, jest on w większości zalesiony, stanowiąc część wielkiego kompleksu leśnego Puszczy Piskiej. W promieniu kilku kilometrów od Stacji spotkać można niezwykłe bogactwo ekosystemów wodnych: niewielkie rzeki i strumienie, jeziorka dystroficzne, drobne, śródleśne i łąkowe zbiorniki wodne oraz stawy naturalne i sztuczne a także bogate ekosystemy lądowe (lasy mieszane, łąki, nieużytki poddane naturalnej sukcesji). Ze względu na to wyjątkowe położenie Stacja wraz z okolicą sprzyja prowadzeniu multidyscyplinarnych badań naukowych zarówno środowiskowych (terenowych) jak i eksperymentalnych (laboratoryjnych, akwariowych, wolierowych) oraz długofalowego monitoringu środowiska przyrodniczego całego systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Bogata infrastruktura laboratoryjna, dostępny sprzęt badawczy, doświadczeni i zawsze życzliwi pracownicy Stacji sprawiają, że prowadzone tu badania owocują licznymi publikacjami.

zobacz panoramę Stacji w Google 3D>>

W latach 2015 – 2018 Stacja została w znacznym stopniu wyremontowana (szczególnie część laboratoryjno-konferencyjna), a poprawa warunków pracy i zakwaterowania spowodowała wzrost zainteresowania naukowców pobytem i pracą na Stacji.