• polski
  • angielski

<<   1962 – 2013   >>

13-14.04.1964 – odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat metodyki i metodologii badań ilościowych w hydrobiologii zorganizowane przez Sekcję Hydrobiologiczną Komitetu Narodowego MPB (uczestniczyło 27 osób z 11 ośrodków naukowych)

01.09.1965 – w ramach Instytutu Ekologii PAN powołany został Dział Limnologii Stosowanej, którego organizatorem został dotychczasowy kierownik Stacji, dr Andrzej Szczepański. Stacja, po włączeniu do Działu Hydrobiologii stała się głównie bazą terenową dla hydrobiologów z Instytutu oraz Uniwersytetu Warszawskiego

lipiec 1971 – na Stacji pojawił się Witold Tyrakowski, przygotowujący reportaż o pracy naukowców – biologów. Plonem jego pobytu na Stacji jest rozdział książki opublikowanej w 1974 roku w „Naszej Księgarni” p.t. „Traperzy Nauki

11-18.06.1972 – IBP Wetland Symposium (40 uczestników z 9 krajów)

15.06.1973 – podpisana została umowa z Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego o użytkowaniu przezeń pomieszczeń i terenu Stacji dla celów badawczych i szkoleniowych

15.09.-4.10.1975 – odbyła się Szkoła Letnia RWPG na temat „Produktywność ekosystemów i bioenergetyka ekologiczna”. W kursie uczestniczyło 17 osób z 6 krajów

12-13.09.1976 – Sesja Rady Naukowej Instytutu Ekologii PAN dla uczczenia ćwierćwiecza Stacji. W jej trakcie odbyły się obrony dwóch prac doktorskich: Joanny Królikowskiej i Teresy Ozimek

15.09.1976 – wizyta uczestników II Międzynarodowego Sympozjum Paleolimnologicznego (140 osób z 16 krajów)

17-20.05.1979 – zorganizowana przez Zakład Populacji IE PAN III konferencja grupy tematycznej „Mechanizmy populacyjne w organizacji fizjocenoz” (60 uczestników)

10-11.05.1980 pierwsza ogólnopolska konferencja Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Konsultacje z zakresu algologii (28 uczestników)

30.06.1983 – zmarł prof. dr hab. Andrzej Szczepański, założyciel, organizator i pierwszy kierownik Stacji Hydrobiologicznej. Pozostawił po sobie liczne grono uczniów, wielki dorobek naukowy i znaną w kraju i na świecie placówkę naukową

04.07.1983 – kierownikiem Stacji został dr Lech Kufel

09-15.09.1984 – sympozjum na temat „Eutrofizacja zbiorników wodnych i praktyczne metody rekultywacji” w ramach tematu RWPG III.7 (15 osób z 4 krajów)

20-26.05.1991 – sympozjum MAB/UNESCO/IHP na temat „Dynamika i retencja fosforu i azotu w ekotonach nizinnych jezior i rzek strefy umiarkowanej” (70 uczestników z 23 krajów)

05-06.09.1991 – obchody 40-lecia Stacji, w tym sesja naukowa, bankiet i wycieczka statkiem. Udział w obchodach wzięło ok. 80 osób

24-28.05.1993 – międzynarodowa konferencja „Rodens & Spatium” prowadzona przez zespół z Z-du Populacji (sekretarz – Gabriela Bujalska-Grum). Uczestniczyło w niej 150 osób z 28 krajów

06-11.06.1994 – VII międzynarodowe sympozjum na temat wrotków. (sekretarz – Jolanta Ejsmont-Karabin). Uczestniczyło w nim 93 rotiferologów z 26 krajów

12-20.09.1994 – międzynarodowy kurs „Monitoring ekosystemów jeziornych”. W kursie uczestniczyły 23 osoby z 10 krajów

27-30.11.1994 – polsko-białoruskie sympozjum na temat: „Przepływ energii w systemach biologicznych

21-26.08.1995 – “Shallow Lakes’95″ – międzynarodowa konferencja na temat kaskad troficznych w płytkich słodko- i słonowodnych jeziorach, zorganizowana przez L. Kufla, A. Prejsa i J. I. Rybaka. (100 uczestników, 14 krajów)

27-31.05.1996 – międzynarodowa konferencja na temat „Podejście osobnicze w ekologii” zorganizowana przez J. Uchmańskiego (50 uczestników z 12 krajów)

24-25.08.1996 – Sympozjum z okazji 130 lat krążka Secchi’ego połączone z eksperymentem terenowym nad wpływem cech osobowych badaczy na odczyt krążka (przy udziale wszystkich 25 uczestników sympozjum)

24.09.1996 – polsko-szwedzkie seminarium n.t „Wykorzystanie ekotechnologii, GIS i teledetekcji w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich” (organizatorzy G. Renman i L. Kufel; 24 uczestników)

01.04.1997 – w związku ze zmianą miejsca zamieszkania dr. Lecha Kufla kierownikiem Stacji została dr Jolanta Ejsmont-Karabin, zaś jej zastępcą ds. administracyjnych – Irena Sawicka

19-23.09.1997 – międzynarodowe spotkanie robocze ECEE na temat „Biodiversity and Sustainable Lifestyles: creating new partnerships” zorganizowane przez Annę Kalinowską

30.06.1998 – uroczyste oddanie do użytku nowoczesnej, automatycznej oczyszczalni ścieków zbudowanej dzięki staraniom pana dyr. Kazimierza Potrzebowskiego i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

10-19.09.1998 – odbył się pierwszy z cyklu 8 kursów organizowanych na Stacji przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Kursy te prowadzone przez najlepszych krajowych specjalistów gromadziły głównie pracowników państwowych służb kontroli środowiska i miały za zadanie podnieść ich kwalifikacje zawodowe i zapoznać z najnowszymi osiągnięciami hydrobiologii światowej. Zajęciom laboratoryjnym towarzyszyły więc liczne wykłady

06-09.05.1999 – II Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków zorganizowana przez Zakład Populacji (23 uczestników)

30.05.-1.06.1999 – warsztaty polsko-szwedzkie nt. „Outlook for year 2000 and beyond: preparation of the Polish-Swedish contribution to 5FP” (organizator: K. Opaliński)

01-10.06.1999 – powtórzenie kursu PTH pn. „Hydrobiologia. Toń wodna

08-17.09.2000 – kurs PTH „Hydrobiologia. Wybrane organizmy peryfitonowe, bentosowe i przydenne

01-10.06.2000 – powtórzenie kursu PTH „Hydrobiologia. Wybrane organizmy peryfitonowe, bentosowe i przydenne”

28.08.-2.09.2000 – międzynarodowa konferencja etapowa programu NICOLAS (organizacja: A. Hillbricht-Ilkowska)

12-21.09.2000 – kurs PTH „Hydrobiologia. Rośliny litoralu i organizmy z nimi związane

27.09.2000 – wizyta Deutscher Rat fur Landspflege (Niemieckiej Rady ds. Ochrony Krajobrazu) pod kierownictwem prof. Wolfganga Habera

09-12.05.2001 – VIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne zorganizowane wspólnie z Sekcją Bentologiczną PTH (37 uczestników)

16-17.05.2001 – specjalne posiedzenie Komitetu Ekologii przy II Wydziale PAN z okazji 50 rocznicy powstania Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach

30.05.-8.06.2001 – powtórzenie kursu PTH „Hydrobiologia III. Rośliny litoralu i organizmy z nimi związane

28.08.-6.09.2001 – kurs PTH „Hydrobiologia. Mikroorganizmy i grzyby wodne, ekotoksykologia i specjalne techniki badawcze

10.09.2001 – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego nadał Stacji medal im. Alfreda Lityńskiego, Nr 7, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za zasługi na rzecz hydrobiologii

20-22.09.2001 – konferencja ogólnopolska „Problem czasu w ekologii” zorganizowana w ramach obchodów 50-lecia Stacji Hydrobiologicznej

24.05.2002 – uroczyste otwarcie zmodernizowanego systemu ogrzewania Stacji (pompy ciepła i kocioł na biomasę) sfinansowanego ze środków Ekofunduszu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

01-05.09.2002 – kurs PTH „Hydrobiologia V. Plankton i osad czynny

30.09.2002 – otwarcie likwidacji Instytutu Ekologii PAN

01.10.2002 – utworzono Centrum Badań Ekologicznych PAN z siedzibą w Dziekanowie Leśnym; Stacja Hydrobiologiczna stała się placówką Centrum

05-19.07.2003 – po raz pierwszy odbyły się na Stacji praktyki wakacyjne studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

25-27.08.2003 – odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa “Ekofizjologia i Ekologia Mikroorganizmów Wodnych” zorganizowana przez Zakład Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego (przew. Kom. Org. prof. dr hab. Ryszard Chróst); uczestniczyło w niej 18 osób

31.08.-6.09.2003 – kurs-warsztaty p.n. „Identification of bacteria in freshwater samples by Fluorescence In situ Hybridization” zorganizowany przez Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Ekologii Molekularnej w Instytucie Mikrobiologii Morskiej Maxa Plancka w Bremen, uczestnicy: 12 kursantów i 7 wykładowców

09-11.02.2004 – I spotkanie robocze kierowanego przez prof. dr hab. R. Chrósta zespołu B2.1 projektu zamawianego KBN „Różnorodność biologiczna ekosystemów – geneza i funkcja” (11 uczestników)

21-23.05.2004 – XXX Warsztaty Biologii Ewolucyjnej zorganizowane przez prof. dr hab. M. Konarzewskiego; ok. 35 uczestników wysłuchało 30 referatów

21.07.2004 – I posiedzenie Rady Konsorcjum Użytkowników Stacji; przewodniczącym Rady został wybrany jednogłośnie prof. dr hab. Ryszard Chróst

27-29.09.2004 – Spotkanie uczestników Projektu Badawczego Zamawianego „Różnorodność biologiczna ekosystemów – geneza i funkcja” (45 uczestników)

06-10.10.2004 – w ramach Dni Nauki Rosyjskiej na Stacji odbyła się  Rosyjsko-Polska Szkoła Młodych Ekologów; 8 wykładów słuchało 16 młodych, polskich i rosyjskich uczestników

19-21.04.2006 – wizyta gości z Ukrainy z prof. Aleksandrem Pachomowem na czele

26-28.04.2006 – Spotkanie uczestników Projektu „Różnorodność zespołów mikroorganizmów w obrębie pętli mikrobiologicznej (microbial loop) a procesy produkcji, utylizacji i dekompozycji materii organicznej w pelagialu jezior – w: PBZ Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja” zorganizowane przez kier. projektu prof. dr hab. Ryszarda Chrósta

12-14.05.2006 – ogólnopolskie seminarium „Troficzna i pozatroficzna rola makrofitów w jeziorach” zorganizowana przez Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego i Stację Hydrobiologiczną CBE PAN (ok. 80 uczestników) (na zdjęciu obok: logo konferencji – akwarela autorstwa Kasi Ozimek-Petersen)

21-24.05.2006 – IV Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „Integracja strukturalna i funkcjonalna mikrobiocenoz ekosystemów wodnych” zorganizowana przez Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu. Warmińsko-Mazurskiego (ok. 50 uczestników)

21.08.2007 – na mazurskie jeziora uderzył „biały szkwał”. Wiatr, który osiągnął 12 st. w skali Beauforta powalił i zatopił kilkadziesiąt jachtów. Zginęło 12 osób. Na Stacji szkwał powalił kilkadziesiąt największych drzew, głównie sosen i przede wszystkim tych rosnących pomiędzy zabudowaniami. Ku zdumieniu obecnych wówczas na Stacji osób nikt spośród nich nie ucierpiał, nie został zniszczony żaden budynek, czy samochód

09-10.05.2008 – majowy piknik dla przyjaciół Stacji; w jego trakcie zorganizowano spotkanie przy kominku, zbiorowe sadzenie drzew i uroczyste ognisko w porcie; w imprezie wzięło udział ok. 80 osób, posadzono ponad 70 krzewów i drzew

19-24.10.2008 – „Szkoła Modelowania Matematycznego w Ekologii” zorganizowana dla Studium Doktoranckiego przez CBE

Lipiec 2010 – rozpoczęły się badania w ramach grantu „Inwazje zooplanktonu: jak lokalne i regionalne procesy wpływają na sukces inwazji w zależności od produktywności ekosystemu i intensywności zaburzeń”, międzynarodowym zespołem kierował Adrew Dzialowski

05-07.09.2011 – I Ogólnopolskie Warsztaty Zooplanktonowe na temat: „Rola różnych grup taksonomicznych i troficznych zooplanktonu w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych” zorganizowane przez CBE; 28 uczestników z kraju